Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.siteimpulse.com

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.siteimpulse.com. Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.
2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Konrad Caban prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SITEIMPULSE z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ulicy Niedźwiedziej 29B, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5212118341, REGON: 012887347, telefon kontaktowy: +48222195800, poczta elektroniczna: biuro MAŁPA siteimpulse KROPKA com.
4. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
5. Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu (w tym celu Użytkownik zaznacza odpowiednie checkboxy znajdujące się na stronie Serwisu internetowego, kierując się komunikatami, które pojawiają się na stronie Serwisu).
6. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.
7. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
8. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.
9. Administrator Serwisu internetowego na zasadach określonych w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom np. za pomocą, których Użytkownik dokonuje płatności za zakupy w Serwisie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Użytkownik mógł zakupić usługę.
10. Polityka prywatności ma na celu określenie działań, które są podejmowane przez Administratora w zakresie danych osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz powiązanych z serwisem internetowym usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Użytkowników do wykonywania określonych czynności, takich jak: korzystanie z formularza kontaktowego, zamówienie newslettera czy też wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Serwisu internetowego.

§2 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego są zbierane (lub będą) przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności serwisu internetowego: Formularza kontaktowego i Formularza zapisu na Newsletter.
2. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:
a) komunikacja z Użytkownikami w zakresie odpowiedzi na zapytania wysłane za pomocą formularza kontaktowego,
b) wysyłka newslettera, zamówionego przez Użytkownika za pomocą formularza subskrypcji,
c) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług,
d) dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, w Serwisie internetowym,
e) monitorowanie aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
f) przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania Serwisu internetowego.
4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imię i nazwisko,
c) nazwę firmy.
6. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Administratora powyżej określonych celów.
7. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.
8. W celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy jakości oraz efektywności świadczonych usług przez Serwis internetowy lub inne wymienione podmioty lub w celu udziału w badaniach naukowych, Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu internetowego.
9. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a) IQ PL Sp. z o.o., ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, KRS: 0000007725, NIP: 5832736211- w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest serwis.
10. Stosowane przez Administratora technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika na stronie Serwisu internetowego:
a) Google Analytics,
b) Google AdWords,
c) Facebook Pixel.

§3 Polityka Cookies

1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Użytkownika lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. W ramach Serwisu internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
- „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego,
- służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
- „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika,
- „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez Użytkowników,
- „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu internetowego. 3. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).
4. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu internetowego i jego Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej.
5. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.

6. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Serwisu internetowego.
7. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.
8. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Safari, Edge.
9. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.
10. Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Serwisu internetowego mogą umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez nich danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.
 

 

§4 Prawa i obowiązki

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Użytkownik, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych podmiotom , które nie są powiązane, chyba że zachodzą poniższe okoliczności:
a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania danych osobowych, które są przetwarzane w imieniu Serwisu internetowego, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu internetowego,
b) Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu internetowego.
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Serwisu zaproponowanych przez Administratora, m.in. w Formularzu kontaktowym, Formularzu zapisu na Newsletter.
6. Użytkownik może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach dostępnych na stronie Serwisu internetowego.
7. Użytkownicy, którzy wypełnili formularze w Serwisie internetowym mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie danych.
8. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w serwisie Internetowym są poprawne. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Serwisie internetowym, mają prawo żądać usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych.
9. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Użytkownika otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w terminie 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
10. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

§5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Oferta Serwisu internetowego może w przyszłości ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
3. O wszelkich zmianach Serwisu będzie informować Użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Serwisu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
4. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Serwisu internetowego. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.

Warszawa, 7 lutego 2020.

Ustawienia prywatności